Aanpassingen aan de wet op de mede-eigendom gepubliceerd in het Staatsblad

Aanpassingen wet mede-eigendom van 15 mei 2012Een aantal geplande aanpassingen waar we vroeger reeds over bericht hadden, zijn nu finaal goedgekeurd en gepubliceerd in het Staatsblad. Het gaat, onder andere, over aangetekende zendingen aan de VME en de kosten van oproeping van de algemene vergadering. Hieronder vindt u een overzicht van deze "reparatiewet", we hebben tevens de coördinatie van de volledige tekst van de wet op de mede-eigendom doorgevoerd.

Wat is er nu veranderd?

  • Het is nu eenduidig vastgesteld dat de administratieve kosten van de oproeping voor de algemene vergadering ten laste komen van de vereniging van mede-eigenaars. Het kan dus niet meer dat een syndicus oplegt dat de kosten voor een aangetekende verzending, voor wie dit nog wenst, door de mede-eigenaar zelf gedragen moeten worden.
  • Aangetekende zendingen moet nu (op straffe van nietigheid!) zowel aan de syndicus als aan de VME gericht worden. Dit betekent dat de VME een brievenbus zal moeten hebben of dat de brievenbus van één van de eigenaars ook die van de VME moet zijn.
  • Het is verduidelijkt dat het hebben van een Internet site geen verplichting is voor een VME.
  • Een syndicus mag geen lid zijn van de raad van mede-eigendom. De functie van de raad is immers de controle op de syndicus.
  • De syndicus krijgt nu 20 i.p.v. 12 dagen om een bewarend of uitvoerend beslag aan de notaris te melden, bij eigendomsoverdracht van een kavel met betalingsachterstand. Zo kan de syndicus ook nog eens twee weken met vakantie zonder risico op calamiteiten.
  • Een aantal kleine correcties die u in de originele tekst kunt raadplegen.

Deze wijzigingen treden in werking op 18 juni 2012, behalve de clausule over de aangetekende briefwisseling die ingaat in op 1 september 2012.

De originele tekst van de wetswijziging vindt u in het Staatsblad van 15 mei 2012. Om u opzoekwerk te besparen hebben we ze ook even onderaan dit artikel gekopieerd.
De volledige wet op de mede-eigendom, inclusief de nieuwe aanpassingen is hier te raadplegen.


Gratis abonneren
Opmerking: dit artikel kan bijgewerkt worden aan de hand van nieuwe bevindingen. Als u het in de toekomst opnieuw wil lezen, bekijk dan de meest recente on-line versie. (Gebruiksvoorwaarden)

© 2010-2018 Quimmo.be


Tekst uit het Staatsblad

5 MEI 2012. - Wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de mede-eigendom betreft en van artikel 46, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek (1)

ALBERT II, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

HOOFDSTUK 1. - Algemene bepaling

Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen van het Burgerlijk Wetboek

Art. 2. In artikel 577-6 van het Burgerlijk Wetboek, ingevoegd bij de wet van 30 juni 1994 en vervangen bij de wet van 2 juni 2010, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° paragraaf 3, derde lid, wordt aangevuld met de volgende zin :
« De administratieve kosten voor de oproeping voor de algemene vergadering komen ten laste van de vereniging van mede-eigenaars. »;

2° in § 4 worden de woorden « overeenkomstig artikel 577-8, § 4, 1°, 1-1 » vervangen door de woorden « overeenkomstig § 3 ».

Art. 3. In artikel 577-8 van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 30 juni 1994 en gewijzigd bij de wetten van 14 december 2005 en 2 juni 2010, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° paragraaf 4, 6°, wordt aangevuld met de volgende zin :
« Behoudens andersluidende bepalingen in dit hoofdstuk, wordt aangetekende briefwisseling, op straffe van nietigheid, geadresseerd aan de woonplaats, of bij ontstentenis daarvan, aan de verblijfplaats of de maatschappelijke zetel van de syndicus en aan de zetel van de vereniging van mede-eigenaars. »;

2° in § 4, 11°, worden de woorden « , en, met name, via een internetsite » opgeheven;

3° het artikel wordt aangevuld met een § 8, luidende :
« § 8. Er bestaat een onverenigbaarheid tussen het uitoefenen van de taak van syndicus en het lidmaatschap van de raad van mede-eigendom. »

Art. 4. In artikel 577-11/1 van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 2 juni 2010, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° in het eerste lid worden de woorden « de hypothecaire schuldeisers of de hypothecaire schuldeisers » vervangen door de woorden « de hypothecaire schuldeisers of de schuldeisers »;

2° in het tweede lid worden de woorden « na ontvangst » vervangen door de woorden « na het verlijden »;

3° het derde lid wordt vervangen door wat volgt :
« Bij ontstentenis van kennisgeving van een bewarend of van een uitvoerend beslag binnen twintig werkdagen na het verlijden van voormelde akte, kan de notaris rechtsgeldig het bedrag van de achterstallen aan de overdrager betalen. »

HOOFDSTUK 3. - Wijziging van het Gerechtelijk Wetboek

Art. 5. In artikel 46, § 2, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, vervangen bij de wet van 24 mei 1985, wordt het cijfer « 34, » ingevoegd tussen de woorden « artikelen 33, » en de woorden « 35 en 39 ».

HOOFDSTUK 4. - Wijziging van de wet van 5 augustus 2006 tot wijziging van sommige bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op de elektronische procesvoering

Art. 6. In artikel 8 van de wet van 5 augustus 2006 tot wijziging van sommige bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op de elektronische procesvoering, vervangen bij de wet van 6 april 2010, wordt, in het ontworpen artikel 46, § 1, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, het cijfer « 34, » ingevoegd tussen de woorden « artikelen 33, » en de woorden « 35 en 39 ».

HOOFDSTUK 5. - Inwerkingtreding

Art. 7. Artikel 3, 1°, van deze wet treedt in werking op de eerste dag van de derde maand na die waarin ze is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Graag passend

Graag passend vervolg.
mvg

Andre Dhaene
DHAENE ANDRE - Waarnemend moderator 

De syndicus heeft geen baas

De syndicus heeft geen baas te spelen, hij levert een dienst en uw VME is de klant. Ik kan begrijpen dat de syndicus vroeger nog de reden had dat hij zeker wilde zijn dat aangetekende post niet verloren ging. Met de nieuwe wet is het echter zo dat de aangetekende post zowel naar hemzelf als naar het adres van de VME gaat, dus deze reden valt weg.

Indien de syndicus zich niet richt naar de wensen van de VME, noch naar de wet, is het misschien beter een nieuwe syndicus aan te stellen.
Indien u daarvoor geen meerderheid vindt, kunt u inderdaad de Vrederechter overwegen, al vind het sterk dat men daarop beroep moet doen om zijn sleutel terug te krijgen. Een tweede brievenbus (voor de VME) hangen of de brievenbus (of het slot ervan) vervangen en hem niet de sleutel te geven is natuurlijk ook denkbaar.

Ter info, wij merken niet steeds vragen onder de artikels op, vragen kunt u best stellen in het forum op http://www.quimmo.be/nl/forums/nederlands

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

Geachte mevrouw,mijnheer, Ik

Geachte mevrouw,mijnheer,

Ik ben bijzonder gelukkig om zoveel goede informatie te vernemen via uw website,vooral in deze berichtgeving,trok de brievenbus van de VME mijn bijzondere aandacht,het is in onze residentie "Van Gogh" te 9000 Gent zo,dat wij al geruime tijd over een VME brievenbus beschikken,maar de syndicus speelt er volledig de baas over !Ik heb met hem daarover al diverse gesprekken gevoerd,maar hij blijft op zijn standpunt.Ik sta als bestuurslid machteloos tegenover de verkeerde houding van de syndicus,want hij heeft onze brievenbus sleutels in zijn bezit,de eigenaars kochten wel degelijk die brievenbus en niet de syndicus,dus zijn wij wel degelijk de eigenaar van die brievenbus !Dit is echt een bestaande toestand hier in onze residentie.We overwegen nu stappen naar de Vrederechtbank om onze brievenbus eis kracht bij te zetten.
Er zou een soort adviesorgaan moeten bestaan om de vereniging van eigenaars hun belangen te verdedigen,bestaat dit ook bij uw organisatie ? Tegen betaling ?Graag antwoord per kerende mail.
Vriendelijke groeten

Andre Dhaene
Residentie Van Gogh
Keizervest 159
9000 Gent
mail: andre.dhaene@hotmail.com
DHAENE ANDRE - Waarnemend moderator