Mogen gehuwden beiden deelnemen aan de algemene vergadering?

Gehuwden beiden deelnemen aan algemene vergaderingSinds het in voege treden van de nieuwe wet op de mede-eigendom is er heel wat discussie over het feit of gehuwde eigenaars van een kavel in een mede-eigendom al dan niet beiden aan de algemene vergadering mogen deelnemen. Vele syndici vragen gehuwde mede-eigenaars immers van aan te duiden welke van beide echtgenoten hun appartement zal vertegenwoordigen op de volgende AV.


De clausule in de wet, die op dit punt trouwens weinig veranderd is t.o.v. de vorige wet, zegt: “In geval van verdeling van het eigendomsrecht van een privatieve kavel of ingeval de eigendom van een private kavel is bezwaard met een recht van erfpacht, opstal, vruchtgebruik, gebruik of bewoning, wordt het recht om aan de beraadslagingen van de algemene vergadering deel te nemen geschorst totdat de belanghebbenden de persoon aanwijzen die hun lasthebber zal zijn.”.

Dus ook gehuwde eigenaars van een kavel zullen in principe moeten beslissen wie van hen hun kavel zal vertegenwoordigen op de volgende algemene vergadering - alhoewel het in veel VME's waarschijnlijk niet op de spits gedreven zal worden. Anderzijds nemen sommige specialisten de stelling in dat gehuwden als eigenaars toch beiden aanwezig mogen zijn. Omdat de nieuwe wet nu wel oplegt dat alle informatie ter beschikking moet zijn op het moment van de uitnodiging (“De bijeenroeping vermeldt volgens welke nadere regels de documenten over de geagendeerde punten kunnen worden geraadpleegd"), is dit nu minder kritisch dan vroeger. De echtgenoten kunnen immers op voorhand de nodig informatie raadplegen en op basis hiervan reeds vooraf bespreken welk standpunt zal ingenomen worden door degene die deelneemt aan de vergadering.

Voor wie er werkelijk op staat met beide partners aanwezig te zijn op de algemene vergadering en de syndicus dat weigert, hebben creatieve eigenaars intussen ook al weer een trucje klaar. Vele eigenaars bezitten immers meer dan één kavel in een gebouw. Het kan hier bijvoorbeeld gaan om een appartement en een garage of kelder. De echtgenoten kunnen dan voor hun appartement de ene partner aanduiden als lasthebber om deel te nemen aan de vergadering en voor de garage de andere partner. Zo kunnen beiden deelnemen, waarbij iedere partner natuurlijk enkel kan stemmen voor de aandelen die hij of zij vertegenwoordigt.

Een andere mogelijkheid is dat de partner die niet vertegenwoordigd zou kunnen zijn op de AV een volmacht krijgt van een andere mede-eigenaar die niet aanwezig kan of wil zijn. Waarmee een koppel eigenlijk ook de beperking tot 3 volmachten of 10% de facto zou kunnen omzeilen, maar dat is weer een ander verhaal.

Andere artikels over de Algemene Vergadering

Hoe bereid je een AV niet voor? Taken van de voorzitter van de AV
Teveel aan volmachten op de AV Commissaris van de rekeningen - taakbeschrijving
Wettelijke voorschriften AV Gehuwden beiden op de AV?
AV voor ontslag syndicus Geluidsopname van de AV
   

Gratis abonneren
Opmerking: dit artikel kan bijgewerkt worden aan de hand van nieuwe bevindingen. Als u het in de toekomst opnieuw wil lezen, bekijk dan de meest recente on-line versie. (Gebruiksvoorwaarden)

© 2010-2018 Quimmo.be

ik ben eigenaar en iemand

ik ben eigenaar en iemand anders is vruchtgebruiker
wie beslist dan op de algemene vergaderingen want tussen eigenaar en vruchtgebruiker klikt het NIET
wie mag welke stemmen uitbrengen want vruchtgebruiker kan hier de eigenaar topt kosten brengen als deze niet kan meestemmen en of beslissen op de vergaderingen ???
 

Quimmo.be - Deze vraag is verplaatst naar het forum op http://www.quimmo.be/nl/forum/juridisch/eigenaar-vs-vruchtgebruiker

vanoppen jeanne

In voormeld artikel wordt

In voormeld artikel wordt enkel gesproken over gehuwden die eigenaar zijn van een of meerdere kavels en waarbij creatieve eigenaars een vertegenwoordiger aanduiden of een volmacht geven voor een of meerdere kavels zodat iedere partner kan aanwezig zijn en kan stemmen over de aandelen waarover zij beschikken.
 
Het is echter best mogelijk dat van dat gehuwd stel slechts één iemand (de man of de vrouw) de effectieve eigenaar is van meerdere kavels!

Het wordt nog ingewikkelder als die ene eigenaar meer dan 50% van de stemmen vertegenwoordigt!
Vriendelijke groeten
Wibubo

Uw opmerking is inderdaad

Uw opmerking is inderdaad terecht, dergelijke pogingen tot misbruik moeten in het oog gehouden worden. Voor de andere lezers verwijs ik nog even over de forumpost over dit onderwerp: http://www.quimmo.be/nl/forum/syndicus-algemene-vergaderingen-raad-van-m...

Sowieso zal het nog wel even duren voor iedereen de nieuwe wet voldoende onder de knie heeft om alle implicaties in te schatten. Intussen zullen er altijd slimmeriken zijn die proberen buiten de lijnen te kleuren.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

Ik bezit in een appartement

Ik bezit in een appartement drie verschillende eigendommen op verschillende tijdstippen aangekocht. Ik verzocht de syndicus met het oog op de AV vergadering mijn eigendom te splitsen in drie delen, met de bedoeling voor één van de eigendommen een volmacht te geven aan een "deskundige".

Dit werd geweigerd door de Firma Lamy.
Er werd in dit verband ook verwezen naar de wet de handelsvennootschappen waar eigendomstitels ook niet kunnen gesplitst worden.
?

 

Het artikel beschrijft een

Het artikel beschrijft een situatie waar gehuwden voor twee verschillende kavels een andere partner afvaardigen om het kavel te vertegenwoordigen op de algemene vergadering.

Wat u beschrijft is een situatie waar een volmacht gebruikt wordt om een tweede persoon te betrekken bij de AV terwijl de volmachtgever zelf ook aanwezig is. Een volmacht is net bedoeld om iemand te vertegenwoordigen die niet aanwezig kan zijn, een volmacht geven terwijl u zelf aanwezig bent is een oneigenlijk gebruik van de volmacht. Of dit gekaderd kan worden in de wet op de handelsvennootschappen is me niet duidelijk, maar het algemeen principe wordt door een van onze partners bevestigd.

Een omwegje is (misschien) mogelijk wanneer twee echtgenoten twee kavels hebben. Eén echtgenoot wordt aangeduid als vertegenwoordiger voor kavel 1 en is aanwezig. De andere echtgenoot wordt aangeduid als vertegenwoordiger voor kavel 2, is niet aanwezig en geeft een volmacht aan een derde. Dit is natuurlijk een kwestie van interpretatie, of u hiermee uw gelijk haalt is niet zeker, maar de kans is al iets groter.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom