Agenda: Toepassing van de basisakte qua lastenverdeling.

5 antwoorden [Laatste bericht]
Rebry Hendrik
Offline
 

In welke mate heeft onze syndicus (met eigen jurist in dienst, syndicus die zich roemt 30.000 mede-eigenaars onder z"n vleugels te hebben...) het recht een tijdig door ons ingediend agendapunt te wijzigen (naar z'n hand te zetten) zodat dit dwingt tot een stemming omtrent het volledig omgekeerde?

Heeft een mede-eigenaar wettelijk reden te mogen erop vertrouwen dat:
1.elk gefundeerd tijdig aangebracht agendapunt erin wordt opgenomen?
2.dat dit erin opgenomen punt strookt naar vorm en inhoud met het ingediende?

Sinds het ontstaan van onze VME (2011) hanteert onze syndicus, spijts ons herhaaldelijk protest, een lastenverdeling in strijd met onze basisakte.
(In 2017 reeds identieke poging door ons dit te stoppen, identieke weigering toen). 

De allereerste SAV in 2011, zo verklaart de syndicus (ook het verslag van die SAV)
deed deze regeling unaniem opstarten ( unaniem, sorry, niet belangrijk ter zake, maar
ex cathetra gebracht tussen een massa info voor ons beginners die al gekocht hadden...)
De agenda bevatte niet enig punt ter zake!!!
Gezien niet geagendeerd ontstond op die SAV geen wettige wijziging van het reglement van mede-eigendom in de basisakte.

Ons nu wettig ingediend agendapunt vraagt qua lastenverdeling in onze VME, de toepassing van de basisakte, tenzij door stemming nu met 4/5 beslist wordt de huidige regeling te wettigen met daarop volgend door de notaris de wijziging van de basisakte ter zake.
 

De agenda (syndicus) daarentegen vraagt een stemming met 4/5 voor toepassing basisakte, alvorens de wet (de basisakte) effectief zal gevolgd worden...
Wordt dit percentage niet bereikt dan mag de syndicus zonder 4/5 stemming 
de notaris de opdracht geven de basisakte te wijzigen naar de huidige tot nu toe onwettige regeling.

Besluit:
De syndicus legt, volledig in strijd met z'n deontologie, de SAV op 4/5 te behalen om voortaan wel de wet te volgen...
Sinds wanneer is het in onze rechtstaat verplicht 4/5 te behalen alvorens een syndicus beslist voortaan de wet te eerbiedigen?

 Hendrik

 

 


 

 

  1.  
hendrik
Astrid Clabots
Offline
syndicus - Agendapunten


Geachte

Uw vraag is erg geobjectiveerd, ik vrees dat hier toch stukken moeten ingekeken worden.
Ik raad altijd aan om een agendapunt duidelijk geformuleerd aan te brengen, en om inderdaad nadrukkelijk te verzoeken dat het letterlijk wordt over genomen.

Indien er meerdere meningen of opvattingen zijn, raad ik altijd aan om de stemvragen zo te formuleren dat er duidelijk voor het ene OF het andere kan worden gestemd.

Dat lijkt mij het eerlijkst en het meest duidelijke. Voor iedereen zonder uitzondering.

Astrid CLABOTS
CLABOTS

lebragard
Offline
basisakte versus syndicus.....

verwijderd....
 
 
   

 

Rebry Hendrik
Offline
Basisakte contra niet geagendeerde zogezegde unanimiteit SAV

 
Geachte,

Meester, dank voor uw reactie doch hier stukken laten inkijken kan jammer genoeg niet. Wel poog ik mijn aanbreng nog wat te verduidelijken. De situatie is geenszins complex, hoewel de SAV door de redenaar van de syndicus hoe dan ook in verwarring zal gebracht worden...

Zowel in 2015, 2017 als nu houdt de syndicus vol dat de toegepaste lastenverdeling  wettig is, immers dat dbasisakte reeds 9 jaar achterhaald is terzake
steunend op het unaniem akkoord daartoe op de allereerste SAV 2011
". 

Doch bij voorlegging door ons van de Agenda van deze SAV 2011 blijkt zwart op wit dat daar geenszins een agendapunt suggereert richting lastenverdeling = deze was duidelijk niet geagendeerd = niet door de SAV wijzigbaar = bestaande basisakte eist toepassing.

Totaal onverschillig omtrent de uitslag (wij hebben inderdaad geen belang, voordeel in welke richting de lastenverdeling ook evolueert) zetten we ons koppig af tegen de deontologisch niet verantwoorde drogreden die de syndicus hanteert.
( beweren dat een unanieme beslissing van de SAV die niet geagendeerd was, toch de basisakte kan overstijgen).

Ons tijdig ingediend agendapunt
(gezamenlijk aan de syndicus en de leden van de RVME)
vraagt de syndicus uitdrukkelijk "een letterlijke opname op de Agenda".

                                ----------------------------------------------

            Agendapunt:  Door ons ingediend: 
           Lastenverdeling wettigen! 
           Stemmen met ja /nee omtrent "WIJZIGEN?"

    JA=     Opdracht  geven aan onze notaris een nieuwe basisakte op te maken waarin de                             nu steeds gebruikte verdeelsleutels A & B worden gewettigd.   (4/5)

                    (Wijziging van de lastenverdeling eist steeds 4/5 omdat de wet terecht                                               de verdeling van de lasten  uiterst belangrijk vindt)

 

   Neen=  De huidige regeling in de basisakte blijft gelijk doch wordt voortaan toegepast.

                                           ------------------------

            Agendapunt zoals dit echter voorkomt op het ontwerp Agenda v/d syndicus:
       

         
-
Voorstel tot wijziging van de  kostenverdeelsleutels zoals beslist op de erste 
 algemene vergadering van 15/12/2011" naar één algemene verdeelsleutel zoals               bepaald in artikel 15 van het Reglement van mede-eigendom van de statuten                   dd  26 04 2011 
   ( 4/5 vereist)
-Verlenen van volmacht aan het kantoor van de syndicus om de beslissingen van de         algemene vergadering desgevallend de VME rechtsgeldig te vertegenwoordigen               bij het ondertekenen van de wijzigende notariële akte ( ½ + 1 meerderheid)

          In mensentaal betekent dit: Pas als de overgrote meerderheid (4/5)  de huidige               lastenverdeling stopzet ( de basisakte kiest) zal de basisakte gevolgd worden.
          Bij het niet behalen van  4/5 zal de syndicus mits een tweede stemming met 50+1
          de basisakte laten wijzigen bij de notaris....

 

   Besluit: Radicale wijziging aangebracht door de syndicus aan ons agendapunt qua                                                  inhoud en haalbaarheid ervan:

   Ons agendapunt 4/5 vereist om bij de notaris de basisakte te wijzigen,
                                  Deze volgen volgen vraagt geen stemming en geen meerderheid!

   Syndicus wijzigt : 4/5 vereist om de basisakte te volgen                                                                     Wordt de 4/5 niet behaald dan zal de notaris bij 50+1 de                                               basisakte wijzigen in hetgeen zogezegd unaniem beslist door                                          de SAV 2011.
                                    

 nb Lebragard   Bedankt, zag zopas (te laat) uw advies... ik lees het zeker grondig.                               

hendrik
Rebry Hendrik
Offline
Basisakte contra niet geagendeerde zogezegde unanimiteit SAV


Meester Clabots, bedankt voor uw aanbreng. 

"Uw vraag is erg geobjectiveerd, ik vrees dat hier toch stukken moeten ingekeken worden"
"geobjectiveerd" in het strafrecht ...
bestanddelen waarvoor opzet of schuld van de dader niet bewezen hoeft te worden???

Onze schriftelijke aanbreng bij de syndicus van twee agendapunten gaf inderdaad expliciet de syndicus opdracht deze letterlijk op te nemen.
( het ene agendapunt werd geenszins opgenomen,
het andere eerst volledig verkracht tot het tegengestelde)


" Ik vrees dat hier toch stukken moeten ingekeken worden". 
Terecht, ik deed dit en citeer het enige stuk ter zake.

Agenda  SAV 2011 letterlijke weergave.
"Punt 6.  Opstarten van de mede-eigendom:
Openen van een zichtrekening, bepaling zetel van de VME, bepaling van de voorschotten eerste werkjaar, bespreking van de begroting & van het werkkapitaal, toelichting bij de verdeelsleutels ( 1/2 + 1) ".

                                       ----------------------------------------------

Onze toch eenvoudige casus hier draait rond slechts één retorische vraag;
Liet deze agenda "een unanieme beslissing" toe om de basisakte zomaar te wijzigen? Was eventuele wijziging geagendeerd?
( o.a. Een slechts hiermee geïnformeerde volmachtgever was niet bij machte een zinvolle opdracht mee te geven, daarnaast basisakte wijziging met op de agenda (1/2+1).. komaan..   
De syndicus houdt sinds jaren vol dat de agendering aldus voldeed.

Het antwoord op die vraag zal wellicht moeten afhangen van het oordeel van de vrederechter tenzij de juridische dienst van de syndicus nog tot inzicht komt.

Omtrent de huidige agendapunten van ons & van de syndicus:
-Werd de basisakte via de SAV 2011 effectief gewijzigd dan is het onterecht opgedrongen agendapunt van de syndicus zinvol (4/5 eisen als men de basisakte in ere wil herstellen).

-Was de "zo gezegde" unanieme wijziging waardeloos wegens niet geagendeerd,
dan is enkel ons agendapunt zinvol namelijk:
Basisakte strict volgen

onafhankelijk van het feit of deze al dan niet eerst met 4/5 gewijzigd wordt.
 (+notaris & registratie kantoor in dit geval).

Iedereen akkoord ?  nog sugesties?  Bedankt.
 


 

hendrik
lebragard
Offline
VME
http://quimmo.be/nl/forum/juridisch/av-beslissing-rechtsgeldig


 
Zoals de wet momenteel voorziet : de AV neemt een beslissing en dan kan u niet akkoord gaan met die beslissing en gebruik maken van art.577-9§2 (termijn 4 maanden) of in uw geval , zolang de statuten niet veranderd zijn beroep doen op art.577-9§6 


Rechtbank eerste aanleg te Brugge :
“Een beslissing van de algemene vergadering die met het vereiste quorum is genomen en niet bedrieglijk is, kan niettemin een misbruik van de rechten van de meerderheid inhouden. Aldus is een beslissing van de algemene vergadering die zonder reden een nadeel voor een mede-eigenaar veroorzaakt ten voordele van de andere mede-eigenaars, onrechtmatig in de zin van art. 577-9, §2, lid 1 BW. Wanneer in de statuten van het gebouw een verdeling van de gemeenschappelijke kosten is bepaald die evenwichtig is, dan kan de algemene vergadering deze verdeling niet wijzigen tegen de zin in van bepaalde medeëigenaars, tenzij wanneer er sprake is van gewijzigde omstandigheden.”