Forumregels

Elke gebruiker van de Quimmo.be forums verklaart zich akkoord met de gebruiksvoorwaarden van deze site en wordt geacht de onderstaande en andere toepasselijke regels te vormen. Inbreuk op de regels kan aanleiding tot verwijderen van het bericht, tot een waarschuwing, een tijdelijke of permanente verwijdering van de gebruiker uit het systeem.

Juistheid van de antwoorden

Alle antwoorden die op een forum gegeven worden, ook deze van Quimmo.be zelf, zijn de persoonlijke mening van degene die ze schrijft. Ze vormen in geen geval een alternatief voor professioneel deskundig advies. Anderzijds vragen we elke bijdrager geen antwoorden te geven m.b.t. zaken waar hij/zij helemaal geen kennis van heeft.

Wat is een Moderator?

Moderators zijn gebruikers van Quimmo.be die extra rechten en functionaliteiten hebben: zij kunnen vragen, antwoorden en reacties van gebruikers verwijderen, verplaatsen en bewerken. Zij observeren het gebruik op de site en streven ernaar dat de gebruikers binnen het kader van de algemene voorwaarden van de gebruikersovereenkomst blijven. Ook onderzoeken en beoordelen zij alle ingezonden meldingen.

Hoe meld ik iets aan het moderatie-team?

 


Onder elke vraag, antwoord of reactie vind je een link 'melden'. Deze link kan je gebruiken om een melding te maken aan het moderator(s) over iets dat volgens jou niet volgens de gebruiksregels van Quimmo.be verloopt. Het moderatie-team zal dan actie ondernemen indien nodig.

Richtlijnen moderators en overtredingen op Forums

Voor de volgende lijst van ‘overtredingen’ zal steeds actie genomen worden door de moderator(s). Meestal zal dit leiden tot het verwijderen van de vraag, antwoord of reactie en in sommige gevallen van de gebruikersaccount. In sommige gevallen kunnen er ook technische en/of juridische stappen genomen worden.

Uw Informatie en al uw handelingen mogen niet:
• onjuist, onnauwkeurig of misleidend zijn;
• beledigend, bedreigend, schadelijk, lasterlijk of inbreukmakend op auteursrecht, vertrouwen, privacy of andere rechten zijn;
• van die aard zijn dat ze teksten bevatten die een politieke mening uitdrukken, van beledigende, racistische, xenofobische aard zijn, of die aanleiding kunnen geven tot discriminatie, haat of geweld ten opzichte van een persoon, groep, gemeenschap of leden ervan, als gevolg van hun ras, huidskleur, afkomst, nationale of etnische herkomst.
• de naam of de beeltenis, misbruik van vertrouwen, etc. zijn bij wet verboden en strafbaar gesteld als klachtmisdrijven. Scheldpartijen, grove beledigingen, het misbruiken van andermans naam of foto, lasterlijke en eerrovende praktijken zijn dus ook op alle sites in beheer van quimmo.be verboden.
• een wet of enig andere regelgeving overtreden (inclusief maar niet beperkt tot wetgeving met betrekking tot exportcontrole, consumentenbescherming, oneerlijke mededinging, anti-discriminatie of misleidende reclame);
• obsceen, erotisch, sexueel, pornografisch of ongepast in het algemeen zijn;
• inbreuk maken op het auteursrecht, octrooi, handelsmerk, handelsgeheim of andere (intellectuele) eigendomsrechten of rechten van publiciteit of privacy van een derde partij;
• frauduleus zijn ;
• aansprakelijkheid voor quimmo.be teweegbrengen of (geheel of gedeeltelijk) verlies veroorzaken van de diensten van onze ISP's of andere leveranciers;
• computer virussen, macro virussen, trojaanse paarden, wormen of enig andere zaken die zijn ontworpen om een systeem, data of persoonlijke gegevens te beschadigen, nadelig te beïnvloeden, zonder toestemming te gebruiken, clandestien te onderscheppen of te ontzetten;
• ervoor zorgen dat de Site wordt onderbroken, beschadigd, minder efficiënt functioneert of zo wordt beïnvloed dat de effectiviteit of functionaliteit ervan op welke wijze dan ook wordt verstoord.
• Er toe leiden dat de opgegeven informatie niet waarheidsgetrouw is en de mogelijke financiële kosten te betalen door een gebruiker aldus niet met de realiteit overeenstemmen. Bij verificatie zal dit zowel financiële als technische gevolgen hebben voor alle gebruikers van een gebruikersgroep.
• Multi-Level Marketing (MLM), ook wel bekend als netwerkmarketing, relatiemarketing of teammarketing is verboden en zal als reclame worden gecategoriseerd en aangerekend aan de geldende reclametarieven voor 1 jaar
• Het verspreiden van informatie welke tot doel heeft het promoten van een internetsite, bedrijf, evenement of gewoon platte reclame zal als reclame worden gecategoriseerd en aangerekend worden aan de geldende reclametarieven voor 1 jaar.
• Het verspreiden van spam, kettingbrieven of piramidespelen op Quimmo.be is verboden.
• Het verspreiden van virussen of andere technologieën die schade kunnen toebrengen aan quimmo.be of aan de belangen of eigendom van quimmo.be-gebruikers is verboden
• Het genereren van dubbele vragen, antwoorden en/of reacties is verboden.
• Het genereren van vragen, antwoorden en/of reacties zonder toegevoegde waarde (bv. “blablablaa”) is verboden
• Het misbruiken van de Quimmo.be infrastructuur voor ‘persoonlijk vragen’ (bv. “Was het gisteren een leuk feestje”) is verboden
• Respecteer de betekenis van een “antwoord” en een “reactie” bij het plaatsen van een antwoord/reactie op Quimmo.be.
• Naast de algemene richtlijnen hierboven beschreven is het voor elk privaat gedeelte van een gebouw in eerste instantie de verantwoordelijkheid van de moderator van dat gebouw om te beslissen wat kan en wat niet.

Mogelijke overtredingen

In aanvulling op de bovengenoemde "duidelijke" overtredingen, zijn er veel vragen die "mogelijk" de richtlijnen overschrijden. Houd bij dergelijke vragen altijd de hoofdrichtlijn in gedachte:
Vragen moeten gericht zijn op algemene kennisvermeerdering of om advies vragen.

Wat kan niet ?

• Vragen die uitnodigen tot chatten
Quimmo.be is geen chatbox maar een platform voor vragen en antwoorden i.v.m. immobiliën (bv. Hey alles goed geweest op vakantie ?).

• Vragen die geen vraag zijn of waar niemand het antwoord op kan weten
Sommige vragen zijn eerder bedoeld om bv. de vraagsteller's eigen mening op te dringen, of om een oproep naar andere gebruikers te doen (bv. Vinden jullie de liedjes van K2 ook zo stom ?)

• Vragen die alleen kunnen leiden tot overtredingen van de richtlijnen
Voorbeelden hiervan zijn vragen waarop de antwoorden noodzakelijkerwijs beledigingen zullen bevatten. (bv. Wie is de domste presentator bij … ?)

• Vragen die een (onjuiste) veronderstelling bevatten
Een voorbeeld kan zijn bv. Waarom zijn mannen slimmer dan vrouwen ?

• Ervaringsvragen
Ervaringsvragen zijn vragen gericht op de persoonlijke ervaringen van anderen. Dit soort vragen is slechts toegestaan indien het verkrijgen van informatie over de ervaringen tot doel heeft om de vraagsteller van advies te voorzien.
Bv. Wat is uw ervaring met het immo-kantoor … ?

• Inhoud in een andere taal
Er mag enkel Nederlands gebruikt worden op de website van Quimmo.be

• Dubbele vragen
Het is toegestaan om vragen (in andere bewoordingen) nogmaals te stellen, mits:
• de vraag nog niet veelvuldig in dezelfde bewoording gesteld is
• er geen gelijke vraag nog open staat
• de reeds gestelde gelijke vraag/vragen onvoldoende antwoorden geven
• er kans is op andere / betere antwoorden

• Meningsvragen
Meningsvragen zijn vragen die de mening van mensen vragen. Deze vragen zijn op zich toegestaan, mits:
• de vraag is gericht op kennisvermeerdering of om advies vraagt
• 'iedereen' de vraag kan beantwoorden
• het onderwerp niet te onzinnig is
• het geen suggestieve vragen zijn