Gebruiksvoorwaarden

Hieronder wordt beschreven onder welke voorwaarden u onze diensten mag gebruiken.
 
Inleiding

Welkom bij quimmo.be. Door gebruik te maken van de diensten en informatie op de websites van quimmo.be (quimmo.be en andere verwante websites waarop deze overeenkomst wordt weergegeven), gaat u akkoord met de volgende voorwaarden van quimmo.be, alsook met de algemene regels van de websites van onze verbonden ondernemingen.
U hebt u een overeenkomst met quimmo.be bvba in oprichting.
Voordat u lid wordt van quimmo.be of gebruik maakt van de informatie op deze site(s), dient u alle bepalingen en voorwaarden die in deze gebruikersovereenkomst en het privacybeleid staan of waarnaar we verwijzen in deze gebruikersovereenkomst, te lezen en te aanvaarden. Indien u niet akkoord gaat met ons beleid of specifieke bepalingen of voorwaarden, kunt u onze sites en diensten niet gebruiken. Door deze gebruikersovereenkomst te aanvaarden, stemt u ermee in dat het gebruik van bepaalde quimmo.be-websites of websites die we beheren, onderworpen kan zijn aan een andere gebruikersovereenkomst De overeenkomst die van toepassing is op onze domeinen en subdomeinen is altijd de overeenkomst die wordt weergegeven in de voettekst van een website.
Deze overeenkomst is van kracht vanaf 1 mei 2010 voor huidige gebruikers, en voor nieuwe gebruikers zodra ze deze aanvaard hebben.
 
Algemeen

Indien een bepaling van deze overeenkomst als ongeldig of onafdwingbaar wordt beschouwd, zal dergelijke bepaling niet meer van toepassing zijn, terwijl de resterende bepalingen van kracht blijven. Wij kunnen deze overeenkomst naar eigen goeddunken overdragen mits naleving van de bepalingen aangaande kennisgevingen. Titels zijn enkel als referentie bedoeld en beperken in geen geval de reikwijdte van het betreffende artikel van deze Gebruikersovereenkomst. Wanneer wij nalaten te handelen naar aanleiding van een schending door u of anderen, betekent dit niet dat wij ons recht verliezen te handelen naar aanleiding van volgende of gelijkaardige schendingen. Wij kunnen niet garanderen dat wij actie zullen ondernemen tegen alle schendingen van deze overeenkomst.
Wij kunnen deze overeenkomst te allen tijde aanpassen door de aangepaste voorwaarden op deze site te plaatsen. Tenzij elders anders bepaald, zullen alle aangepaste bepalingen automatisch van kracht zijn 10 dagen nadat ze aanvankelijk werden geplaatst. Wij zullen u ook op de hoogte houden via gepaste communicatie. Deze overeenkomst kan op geen enkele andere manier worden aangepast dan hiervoor beschreven, tenzij via een geschreven document dat zowel door u als door ons werd ondertekend. Indien u niet akkoord gaat met de wijzigingen aan ons beleid of aan specifieke bepalingen of voorwaarden, kunt u de overeenkomst ten allen tijde beëindigen door kostenloos uw account te sluiten. In deze overeenkomst worden alle afspraken en overeenkomsten tussen u en ons met betrekking tot het voorwerp van de overeenkomst uiteengezet. De volgende onderdelen blijven ook na de beëindiging van deze overeenkomst gehandhaafd: Kosten en diensten (m.b.t. kosten die u verschuldigd bent voor het gebruik van onze diensten), Vrijwaring, Inhoudslicentie, Aansprakelijkheid, Schadeloosstelling en Geschillenbeslechting, en alle andere bepalingen die rederlijkerwijs deze Gebruikersovereenkomst dienen te overleven.
 
Gebruikersvoorwaarden

Onze diensten zijn voorbehouden aan personen die juridisch bekwaam zijn om bindende overeenkomsten te sluiten. Onze diensten zijn niet toegankelijk voor minderjarigen onder de 18 jaar of voor personen van wie het lidmaatschap tijdelijk dan wel definitief werd geschorst. Als minderjarige mag u de diensten enkel gebruiken onder toezicht van uw ouders of wettige begeleider. Indien u niet voldoet aan deze voorwaarden mag u onze diensten niet gebruiken. Uw quimmo.be lidmaatschap is niet overdraagbaar, in welke vorm dan ook. Indien u zich inschrijft als bedrijf, verklaart u dat u geautoriseerd bent om de rechtspersoon te binden aan deze Gebruikersovereenkomst.
Om uw inschrijving te voltooien moet u een gebruikersnaam en wachtwoord kiezen. U bent verantwoordelijk voor alle handelingen met uw gebruikersnaam en wachtwoord en u mag de Site slechts gebruiken met uw eigen gebruikersnaam en wachtwoord. U moet alle veiligheidsmaatregelen nemen om uw wachtwoord beschermd te houden en u mag dit niet kenbaar maken aan een ander persoon. U mag ook niet toestaan dat een ander persoon, direct of indirect, uw gebruikersnaam en wachtwoord gebruikt.
Wanneer u gebruik maakt van quimmo.be, is het volgende niet toegestaan:

 • gebruikmaken van onze sites en diensten als u geen wettelijk bindende contracten mag aangaan, jonger bent dan 18, of tijdelijk of voor onbepaalde duur bent geschorst wegens misbruik van onze sites; 
 • niet betalen voor contracten die u heeft afgesloten met quimmo.be;
 • onze kostenstructuur, het factureringsproces of kosten verschuldigd aan quimmo.be omzeilen of manipuleren;
 • valse, onnauwkeurige, misleidende, lasterlijke of smadelijke inhoud op quimmo.be plaatsen of persoonlijke gegevens op quimmo.be zetten;
 • uw quimmo.be-account en gebruikersnaam zonder onze toestemming overdragen aan een andere partij; geen veiligheidsmaatregelen treffen om uw wachtwoord te beschermen; gebruikmaken van quimmo.be met de gebruikersnaam of het wachtwoord van iemand anders, of iemand anders toestaan (rechtstreeks of onrechtstreeks) uw gebruikersnaam of wachtwoord te gebruiken;
 • spam, kettingbrieven of piramidespelen versturen of op quimmo.be plaatsen;
 • virussen of andere technologieën verspreiden die schade kunnen toebrengen aan quimmo.be of aan de belangen of eigendom van quimmo.be-gebruikers;
 • inhoud van de sites en auteursrechten en handelsmerken van quimmo.be kopiëren, wijzigen of verspreiden;
 • informatie over gebruikers verkrijgen of verzamelen, inclusief e-mailadressen, zonder hun toestemming.
 • Informatie beschikbaar op quimmo.be te gebruiken voor commerciële doeleinden.
 • In te schrijven op de private gedeeltes van de site zonder u dat u de rechtmatige eigenaar bent van minstens een van de wooneenheden in het betreffende gebouw, of de volmachthouder van een rechtmatige eigenaar. Bij wijziging van eigenaar, zal de gebruiker dit onmiddellijk aan de sitebeheerder(s) communiceren.

Onverminderd anderemaatregelen die we kunnen nemen, behouden we ons het recht voor onze diensten en uw gebruikersaccounts te beperken, te schorsen of te beëindigen, de toegang tot onze website te weigeren, het plaatsen van gehoste inhoud te vertragen of inhoud te verwijderen, alsook technische en juridische stappen te ondernemen om gebruikers van onze sites te weren wanneer wij menen dat zij de oorzaak zijn of kunnen zijn van problemen of mogelijke aansprakelijkheden, of indien zij niet volgens de letter en de geest van ons beleid handelen of als wij u ervan verdenken dat u zich bezighoudt, zal bezighouden, of in enigerlei vorm betrokken of verwant bent met een frauduleuze activiteit op de Site. Wij behouden ons tevens het recht voor om niet-bevestigde accounts of accounts die reeds lange tijd weinig actief zijn, te annuleren zonder verdere verplichtingen.
 
Vergoedingen en diensten

U kunt zich gratis inschrijven op quimmo.be. Voor bepaalde toegang tot specifieke gegevens of functionaliteiten kunnen wij kosten aanrekenen bijvoorbeeld voor extra opslagcapaciteit. U heeft steeds de mogelijkheid om deze kosten op voorhand te controleren en te aanvaarden. Wij hebben het recht dit beleid en onze kosten te wijzigen, wijzigingen aan ons kostenbeleid (b.v. om economische reden) treden in werking nadat we u minstens één week op voorhand hebben verwittigd via publicatie op de quimmo.be-sites. Wij kunnen ervoor kiezen om de kosten van onze diensten tijdelijk te wijzigingen in het kader van promoties of van nieuwe diensten. Dergelijke wijzigingen zijn van kracht vanaf het ogenblik vermeld in de voorwaarden van de tijdelijke promotie of van de nieuwe dienst. Promoties gelden niet voor reeds bestaande aanbiedingen op de Site. Wij hebben het recht ons dienstenpakket op ieder ogenblik te wijzigen. In het geval dat quimmo.be een nieuwe dienst introduceert worden de kosten voor deze dienst van kracht onmiddellijk vanaf het begin van de dienst.
Indien u niet akkoord bent met nieuwe voorwaarden kan u steeds uitstappen zonder bijkomende kosten. Beide partijen hebben dan geen verdere rechten of verplichtingen tenzij anders beschreven in deze gebruikersovereenkomst.
U bent verantwoordelijk voor de tijdige betaling van alle kosten en toepasselijke belastingen die betrekking hebben op onze sites en diensten, via een geldige betalingsmethode. Als uw betalingsmethode mislukt of uw betaling achterstallig is, kunnen wij kosten aanrekenen voor het gebruik van andere incassomechanismen. Dit houdt onder meer ook in dat wij andere betaalinstrumenten kunnen debiteren en dat wij de kosten van het inschakelen van incassobureaus en juridisch adviseurs kunnen aanrekenen. Dit alles betekent dat u uw kosten zult moeten betalen plus de redelijke kost van de inningsmethode die wij moesten aanwenden om het verschuldigde bedrag te innen.
Tenzij anders omschreven, worden alle kosten aangeduid in euro. U aanvaardt dat wij u facturen overmaken enkel in elektronisch formaat.
U bent verplicht om alle belastingen, heffingen en commissies te betalen die voortvloeien uit het gebruik van onze diensten en van onze Site. quimmo.be wijst iedere verantwoordelijkheid af voor de heffingen op de op de Site verrichte acties.
 
Quimmo.be is slechts een platform

De rol van quimmo.be.

Quimmo.be fungeert als een online immobiliën beheersplatform dat enkel geregistreerde gebruikers in staat stelt om eigendommen beter te beheren door bijvoorbeeld publieke en private discussies te voeren, blogs of gebruik te maken van een waaier aan gespecialiseerde functionaliteiten. Wij controleren de door de gebruiker gecreerde inhoud niet en zijn niet betrokken bij de communicatie tussen de verschillende gebruikers.Moderatie gebeurt onder beheer en volledige verantwoordelijkheid van de gebruikers. Wij hosten enkel de inhoud van de door de gebruikers online geplaatste informatie (teksten, afbeeldingen, enzovoort). Om die reden hebben wij geen controle over de kwaliteit, de veiligheid of de legaliteit van de gevoerde discussies, de bevoegdheid van gebruikers. U aanvaardt uw eigen en enige verantwoordelijkheid voor de legaliteit van uw handelingen onder de wetten die van toepassing zijn op u.

Veilig communiceren.

Omdat gebruikersverificatie op het Internet moeilijk is kan quimmo.be de opgegeven identiteit van gebruikers of de juistheid van de informatie die gebruikers op de Site plaatsen niet bevestigen.

Vrijwaring.

Wanneer u een aanspraak, vordering of geschil hebt tegen een gebruiker naar aanleiding van het gebruik van de Site verklaart en garandeert u uw aanspraak, vordering of geschil onafhankelijk te beslechten, zonder verhaal op quimmo.be, en u vrijwaart quimmo.be (en onze moedermaatschappij, dochterondernemingen, filialen, directeuren, managers, tussenpersonen en werknemers) van alle aanspraken, aansprakelijkheid, schade, verlies, kosten en vergoedingen, inclusief juridische kosten, bekend of onbekend, die verband houden met dergelijke aanspraak, vordering of geschil.

Controle van gegevens.

Wij hebben geen controle over de gegevens die door onze gebruikers worden verschaft en beschikbaar zijn via de Site. Het is mogelijk dat u de gegevens van een andere gebruiker onnauwkeurig, beledigend, schadelijk of bedrieglijk vindt. Gelieve steeds voorzichtig te zijn, uw gezond verstand te gebruiken en veilig te communiceren wanneer u de Site gebruikt. Wees er alert op dat altijd het gevaar bestaat dat u zaken doet met minderjarige personen of personen met valse voorwendselen. Door de Site te gebruiken gaat u ermee akkoord dat quimmo.be niet verantwoordelijk is voor handelingen of weglatingen van gebruikers op de Site en aanvaardt u de in dit artikel genoemde gevaren.
 
Derden.

Voor informatie die bij wijze van dienstverlening aan de lezer, via hyperlinks naar inhoud van derden of naar websites beheerd door derden, wordt aangeboden kan quimmo.be op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld. Deze links zijn puur informatief en alleen de uitbaters van die websites zijn dus verantwoordelijk voor de correctheid van de aangeboden informatie en voor het naleven van de wetgevingen en reglementeringen in verband met de producten en diensten die ze te te koop aanbieden op hun website meer bepaald wat betreft de bescherming van de consument, verkoop op afstand, wetgeving in verband met prijzen intellectuele eigendom ed.
 
Fraude en misbruik
 
Enkel geregistreerde leden kunnen gebruik maken van de diensten op de Site.
Onverminderd andere maatregelen die we kunnen nemen, behouden we ons het recht voor onze diensten en uw gebruikersaccounts te beperken, te schorsen of te beëindigen, de toegang tot onze website te weigeren, het plaatsen van gehoste inhoud te vertragen of inhoud te verwijderen, alsook technische en juridische stappen te ondernemen om gebruikers van onze sites te weren wanneer wij menen dat zij de oorzaak zijn of kunnen zijn van problemen of mogelijke aansprakelijkheden, of indien zij niet volgens de letter en de geest van ons beleid handelen of als wij u ervan verdenken dat u zich bezighoudt, zal bezighouden, of in enigerlei vorm betrokken of verwant bent met een frauduleuze activiteit op de Site. Wij behouden ons tevens het recht voor om niet-bevestigde accounts of accounts die reeds lange tijd inactief zijn, te annuleren.
 
Uw Informatie

Definitie.

Onder "Uw Informatie" wordt verstaan alle informatie die u aan ons of aan andere gebruikers verschaft met betrekking tot de quimmo.be diensten, waaronder uw inschrijving, uw boodschappen op de prikborden of enig andere informatie die u plaatst op de Site. U alleen bent verantwoordelijk voor Uw Informatie. Wij treden slechts op als een passief medium voor de online publicatie en verspreiding van Uw Informatie.
 
Beperkingen.

Uw Informatie en al uw handelingen mogen niet:

 • onjuist, onnauwkeurig of misleidend zijn;
 • beledigend, bedreigend, schadelijk, lasterlijk of inbreukmakend op auteursrecht, vertrouwen, privacy of andere rechten zijn;
 • van die aard zijn dat ze teksten bevatten die een politieke mening uitdrukken, van beledigende, racistische, xenofobische aard zijn, of die aanleiding kunnen geven tot discriminatie, haat of geweld ten opzichte van een persoon, groep, gemeenschap of leden ervan, als gevolg van hun ras, huidskleur, afkomst, nationale of etnische herkomst.
 • de naam of de beeltenis, misbruik van vertrouwen, etc. zijn bij wet verboden en strafbaar gesteld als klachtmisdrijven. Scheldpartijen, grove beledigingen, het misbruiken van andermans naam of foto, lasterlijke en eerrovende praktijken zijn dus ook op alle sites in beheer van quimmo.be verboden.
 • een wet of enig andere regelgeving overtreden (inclusief maar niet beperkt tot wetgeving met betrekking tot exportcontrole, consumentenbescherming, oneerlijke mededinging, anti-discriminatie of misleidende reclame);
 • obsceen, erotisch, sexueel, pornografisch of ongepast in het algemeen zijn;
 • inbreuk maken op het auteursrecht, octrooi, handelsmerk, handelsgeheim of andere (intellectuele) eigendomsrechten of rechten van publiciteit of privacy van een derde partij;
 • frauduleus zijn ;
 • aansprakelijkheid voor quimmo.be teweegbrengen of (geheel of gedeeltelijk) verlies veroorzaken van de diensten van onze ISP's of andere leveranciers;
 • computer virussen, macro virussen, trojaanse paarden, wormen of enig andere zaken die zijn ontworpen om een systeem, data of persoonlijke gegevens te beschadigen, nadelig te beïnvloeden, zonder toestemming te gebruiken, clandestien te onderscheppen of te ontzetten;
 • ervoor zorgen dat de Site wordt onderbroken, beschadigd, minder efficiënt functioneert of zo wordt beïnvloed dat de effectiviteit of functionaliteit ervan op welke wijze dan ook wordt verstoord.
 • Er toe leiden dat de opgegeven informatie niet waarheidsgetrouw is en de mogelijke financiële kosten te betalen door een gebruiker aldus niet met de realiteit overeenstemmen. Bij verificatie zal dit zowel financiële als technische gevolgen hebben voor alle gebruikers van een gebruikersgroep.
 • Multi-Level Marketing (MLM), ook wel bekend als netwerkmarketing, relatiemarketing of teammarketing is verboden en zal als reclame worden gecategoriseerd en aangerekend aan de geldende reclametarieven voor 1 jaar
 • Het verspreiden van informatie welke tot doel heeft het promoten van een internetsite, bedrijf, evenement of gewoon platte reclame zal als reclame worden gecategoriseerd en aangerekend worden aan de geldende reclametarieven voor 1 jaar.
 • Binnen elk privaat gedeelte van een gebouw is het in eerste instantie de verantwoordelijkheid van de moderator van dat gebouw om te beslissen wat kan en wat niet.

Mocht er aan een van deze voorwaarden niet voldaan worden, dan zal uw gebruikersaccount worden verwijderd en houden wij ons het recht voor om in ernstige gevallen personen in het vervolg te weren. Wij behouden ons te allen tijde het recht voor om zonder opgave van reden gebruikers te weigeren/verwijderen.
U mag geen enkel bericht plaatsen, handelingen uitvoeren of initiëren op de Site die zouden leiden tot het schenden door ons van enige toepasselijke wet of andere regelgeving.

Licentie.

Om quimmo.be in staat te stellen Uw Informatie te gebruiken geeft u ons ten aanzien van Uw Informatie een niet-exclusieve, wereldwijde, eeuwigdurende (d.w.z. zolang de bescherming van kracht is), ononderbroken, onherroepelijke, royaltyvrije en (via meerdere derden) overdraagbare licentie tot het uitoefenen van de auteursrechten, handelsmerken, publiciteits- en database- en intellectuele eigendomsrechten (en alle andere rechten die nodig zijn om de inhoud te hosten) die u met betrekking tot Uw Informatie bezit in iedere nu bekende alsook nog onbekende media voor zover noodzakelijk om onze diensten aan u te verlenen. U ziet ook af van alle morele rechten die u hebt met betrekking tot Uw Informatie in de hoogste mate toegestaan door de wet.
Informatie op quimmo.be mag mag u niet gebruiken op een manier die een inbreuk vormt op iemands eigendomsrechten.

Uw gebruik van informatie van een andere gebruiker.

Om interactie tussen alle quimmo.be community leden mogelijk te maken staat ons systeem beperkte toegang toe tot contactinformatie van andere gebruikers.

Door deze Gebruikersovereenkomst te aanvaarden, erkent u dat u, met betrekking tot de persoonlijke informatie van andere gebruikers die u verkrijgt via de Site of via een quimmo.be verwante communicatie of quimmo.be transactie, deze enkel mag gebruiken voor (a) quimmo.be verwante communicatie die geen ongevraagde commerciële boodschappen inhouden maar enkel betrekking hebben op een bestaande, reële quimmo.be functionaliteit, (b) diensten aangeboden door derden via quimmo.be en (c) ieder ander gebruik waarmee de gebruiker uitdrukkelijk heeft ingestemd na verduidelijking van het doel. U mag deze informatie bovendien enkel gebruiken in overeenstemming met alle toepasselijke wetten en regelgeving, inclusief privacywetgeving. In alle gevallen moet u gebruikers de mogelijkheid bieden zich te laten verwijderen uit uw database en inzage te krijgen in de informatie die u over hen hebt verzameld. In geen enkel geval, behalve zoals hier omschreven, mag u de persoonlijke informatie van een gebruiker publiek maken aan derde partijen zonder onze toestemming en de toestemming van de gebruiker en duidelijke kennisgeving. Verder kunnen wij persoonlijke gegevens bekendmaken om te voldoen aan wettelijke vereisten, voor het afdwingen van ons beleid, om te reageren op claims dat een plaatsing of andere inhoud strijdig is met rechten van derden, of ter bescherming van de rechten, eigendom of de veiligheid van derden.
quimmo.be en andere gebruikers dulden geen spam of ongevraagde commerciële berichten. Daarom, onverminderd het voorgaande, zult u geen quimmo.be werknemer of quimmo.be gebruiker, toevoegen aan uw mailinglijsten (e-mail of gewone post) zonder hun uitdrukkelijke geschreven instemming en duidelijke kennisgeving.
5.5 Gebruik van e-mailfunctionaliteiten. U mag de functies i.v.m. e-maildoorstuurdiensten die we aanbieden niet gebruiken om spam of andere inhoud te versturen die de Gebruikersovereenkomst schendt. Wij houden deze e-mailberichten en e-mailadressen niet permanent bij.
 
Toegang en verstoring van de Site

De Site bevat robot exclusion headers (kopteksten waarmee robots van zoekmachines kunnen worden geweerd). Veel informatie op de Site wordt in cycli bijgewerkt en wordt beschermd door ons eigendomsrecht of is via een licentie toegekend aan quimmo.be door onze gebruikers of door derden. U gaat ermee akkoord geen robot, spider, scraper of enig ander automatisch middel te gebruiken om op de Site aan te wenden voor welk gebruik dan ook zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.
U gaat tevens akkoord met het volgende:

 • u zult geen handelingen ondernemen die – volgens ons – onze infrastructuur op onredelijke wijze of niet naar verhouding belasten of kunnen belasten;
 • u zult de inhoud van de sites niet kopiëren, reproduceren, wijzigen, verwerken, verspreiden, of openbaar maken (behalve ter informatie voor uzelf) zonder de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van quimmo.be en de betreffende derde partij, indien van toepassing;
 • u zult de goede werking van de sites of handelingen die worden uitgevoerd op de sites, niet verstoren of proberen te verstoren;
 • u zult onze kopteksten voor de wering van robots of andere maatregelen die wij aanwenden om toegang tot de sites te voorkomen of te beperken, niet omzeilen.
 • u zult geen substantiële delen van de Site halen of hergebruiken, of minder substantiële delen van de Site systematisch of herhaaldelijk te (her)gebruiken o

Schending

Onverminderd andere middelen die ons ter beschikking staan, hebben wij het recht u onmiddellijk een waarschuwing te sturen, uw lidmaatschap tijdelijk of voor onbepaalde tijd op te schorten of te beëindigen en te weigeren onze diensten aan u te verlenen indien: (a) u inbreuk maakt op deze overeenkomst of op de documenten die daar bij verwijzing integraal deel van uitmaken; (b) het voor ons onmogelijk blijkt de juistheid van de informatie die u ons verleent te controleren; of (c) wij menen dat uw handelingen uzelf, onze gebruikers of quimmo.be wettelijk aansprakelijk kunnen stellen.
 
Geen garantie

Wij (en onze moedermaatschappij, dochterondernemingen, filialen, directeuren, managers, tussenpersonen en werknemers) geven geen garanties met betrekking tot een voortdurende, ononderbroken of veilige toegang tot onze diensten en de werking van Site kan worden verstoord door tal van factoren buiten onze controle of gevallen van overmacht waarvoor we geen aansprakelijkheid aanvaarden. Onze website en onze diensten worden aangeboden in de staat zoals u ze aantreft. Bijgevolg sluiten wij, binnen de door de wet toegestane beperkingen, alle garanties, voorwaarden of andere bepalingen uit, dan wel impliciet bij wet of anders, met inbegrip van voorwaarden van kennis en zorg of tijdigheid van dienstverlening. Bepaalde jurisdicties laten bepaalde uitsluitingen van garanties niet toe; in dergelijk geval zullen deze niet op u van toepassing zijn.
Het is mogelijk dat quimmo.be bepaalde aangeboden diensten onmiddellijk stopzet zonder hiervoor een reden aan te geven zoals bijvoorbeeld de mogelijkheid om documenten op te slaan op publieke op private gedeeltes van de website.
Quimmo.be behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing de toegang tot de site te onderbreken om technische redenen of andere, of de diensten te beëindigen of de site volledig af te sluiten. Onder geen beding kan quimmo.be of gerelateerde bedrijven aansprakelijk worden gesteld voor dergelijke storingen of onderbrekingen, of fouten in de elektronische belevering of kunnen deze leiden tot terugbetalingen of prijsaanpassingen of andere financiele compensatie.
 
Beperking van aansprakelijkheid en vrijwaring
 
Als u een consument bent gelden de dwingendrechtelijke bepalingen van het consumentenrecht. Onverminderd dit kunnen quimmo.be en haar leveranciers in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor verlies of vervalsing van gegevens, winstderving, verlies van omzet, opportuniteit of tijd, of voor indirecte, incidentele, bijkomende of enigerlei andere schade, ongeacht of genoemd verlies of genoemde schade te wijten is aan een nalatigheid of andere oorzaak.
U kunt quimmo.be niet verantwoordelijk stellen voor inhoud van andere gebruikers, voor wat andere gebruikers wel of niet doen. is zijn. De site is een plaats waar alle ideeën met betrekking tot het beter beheren van immobiliën kunnen uitgewisseld worden. Wij zijn niet betrokken en hebben geen controle over de inhoud van door de gebruiker gepubliceerde informatie en stellen ons niet garant voor de kwaliteit, veiligheid en inhoud die de gebruikers publiceren. Verder kunnen wij geen continue of veilige toegang tot onze diensten garanderen.
Noch tegenover quimmo.be, noch tegenover derden, kunt u enige rechten ontlenen aan de prijsinformatie over immobilien en werken die u in quimmo.be terugvindt.
Quimmo.be behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing de toegang tot de site te onderbreken om technische redenen of andere, of de diensten te beëindigen. Onder geen beding kan quimmo.be of gerelateerde bedrijven aansprakelijk worden gesteld voor dergelijke storingen of onderbrekingen, of fouten in de elektronische belevering of kunnen deze leiden tot terugbetalingen of prijsaanpassingen of andere financiele compensatie.
De werking van onze sites en diensten kan verstoord worden door verschillende factoren waarop wij geen greep hebben. Bijgevolg sluiten wij – voor zover als wettelijk mogelijk – alle expliciete of impliciete garanties uit. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van geld, klanten of goede naam, of voor elke andere specifieke, directe of indirecte schade of gevolgschade die voortvloeit uit of op welke manier ook verband houdt met uw gebruik van onze sites en diensten. In sommige rechtsgebieden mag de aansprakelijkheid slechts in beperkte mate worden uitgesloten of afgewezen. In voorkomend geval, sluiten wij garanties en aansprakelijkheid uit voor zover en in de mate dat wettelijk is toegestaan.
Het beveiligen van informatie die de gebruiker op de site zet of downloadt van de site, bijvoorbeeld het scannen op virussen, is de exclusieve verantwoordelijkheid van de gebruiker. Quimmo.be is niet verantwoordelijk voor het eventuele overdragen van virussen door onzorgvuldige of kwaadwillige gebruikers.
Ongeacht de vorige paragraaf, als blijkt dat we aansprakelijk worden gehouden door de bevoegde rechtsmacht, zal onze aansprakelijkheid jegens u of enige andere derde partij, beperkt zijn tot het hoogste van de volgende bedragen: (a) de totale kosten die u aan ons betaald hebt in de loop van de 12 maanden voorafgaand aan de actie die aanleiding heeft gegeven tot de aansprakelijkheid, of (b) 100€.
Aansprakelijkheidsbeperkende, uitsluitende of vaststellende voorwaarden, welke in verband met de geleverde diensten door leveranciers van quimmo.be aan quimmo.be kunnen worden tegengeworpen, zullen door quimmo.be ook aan de gebruiker kunnen worden tegengeworpen.

De werknemers en zaakvoerders van quimmo.be of door quimmo.be voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde hulppersonen kunnen zich jegens de gebruiker beroepen op alle aan de overeenkomst te ontlenen verweermiddelen als ware zij zelf bij die overeenkomst partij.
Indien u een geschil hebt met een of meer gebruikers, vrijwaart u ons (en onze managers, directeurs, tussenpersonen, verbonden en geassocieerde ondernemingen, partners en werknemers) van en vergoedt u ons voor elke gekende en ongekende vorm en soort van claims, aanspraken en schade die voortvloeit uit dergelijke geschillen waar u verantoordelijkheid voor draagt of er op welke manier dan ook verband mee houdt.
U verbindt zich ertoe ons en in voorkomend geval onze moedermaatschappij, dochterondernemingen, filialen, managers, directeuren, tussenpersonen en werknemers schadeloos te stellen en te beschermen tegen welke aanspraak of vordering dan ook, met inbegrip van de redelijke kosten van advocaten, die komt van een derde en die te wijten is aan of voortvloeit uit uw schending van deze Gebruikersovereenkomst of van de documenten die daarvan bij verwijzing deel uitmaken, of uit uw inbreuk op welke wet dan ook of op de rechten van een derde.
 
Naleving van de wet

U bent verplicht alle toepasselijke nationale, Europese en internationale regelgeving na te leven met betrekking tot het gebruik dat u maakt van onze diensten en uw activiteiten op de Site.

 
Geen vertegenwoordiging
 
Quimmo.be enerzijds en u als gebruiker anderzijds zijn onafhankelijke partijen; elk handelt enkel in eigen naam en voor eigen rekening. Deze Gebruikersovereenkomst heeft niet tot doel een contract tot stand te brengen, en brengt dus ook niet tot stand, een agentuur, mandaatschap, vennootschap, joint venture, een relatie van werknemer tot werkgever of van franchisegever tot franchisenemer.
 
Mededelingen

Tenzij uitdrukkelijk anders wordt bepaald, dient u kennisgevingen en/of elke officiële mededeling per e-mail naar de gegevens op de contact pagina te versturen.
Alle mededelingen bestemd voor u zullen naar het e-mailadres worden gestuurd dat u aan quimmo.be hebt gegeven tijdens de inschrijvingsprocedure. Een mededeling wordt geacht te zijn gedaan 24 uur na het versturen van het e-mailbericht, tenzij wij de melding krijgen dat het e-mailadres ongeldig is. Wij mogen u ook mededelingen bezorgen per aangetekend schrijven (portvrij en met bewijs van ontvangst) op het adres dat u aan quimmo.be hebt gegeven tijdens de inschrijvingsprocedure. In dit geval wordt de mededeling geacht te zijn gedaan 3 dagen na de datum van verzending.
 
Toepasselijk recht

Deze Gebruikersovereenkomst wordt beheerst door en geïnterpreteerd conform het Belgische recht en de Belgische rechtbanken zullen de bevoegdheid hebben om zich uit te spreken over alle geschillen die tussen de partijen met betrekking tot de uitvoering van deze Gebruikersovereenkomst kunnen ontstaan.

Wij merken op dat uw land (en/of het land van de gebruiker waarmee u handelt) regelgeving kan hebben die betrekking heeft op uw communicatie met andere gebruikers, los van wat u met ons overeenkomt (nu) of met de gebruiker (later).

De regelgeving van uw land kan verschillen met het toepasselijke recht van deze Gebruikersovereenkomst. Er kunnen aanvullende wettelijke verplichtingen zijn. U dient alle toepasselijke nationale en internationale wetten en regelgeving die betrekking hebben op uw gebruik van onze diensten. Er is voor ons geen praktische manier om de wetten van ieder land voortdurend bij te houden, dan wel iedere gebruiker of iedere transactie. Ga er niet van uit dat alles wat de andere gebruikers doen geoorloofd is om te doen, noch dat quimmo.be inhoudelijk iets goedkeurt en valideert.
Als er een geschil ontstaat tussen u en quimmo.be en voordat er wordt overgegaan tot een gerechtelijke procedure, raden we u ten zeerste aan om ons eerst rechtstreeks te contacteren zodat we een oplossing kunnen vinden. Wij zullen proberen om het geschil op te lossen via alternatieve procedures voor het oplossen van geschillen, zoals bemiddeling of arbitrage, in overweging nemen als alternatieven voor procesvoering.
 
Beleidsregels
 
Er kunnen bijkomende beleidsregels opgesteld worden indien nodig. Zij maken integraal deel uit van de gebruikersovereenkomst. Elk beleid kan van tijd tot tijd wijzigen en wij zullen u ook op de hoogte houden via gepaste communicatie, met uitzondering van wijzigingen aan het privacybeleid die in werking treden 10 dagen nadat ze online worden gezet. Gedurende een periode van 10 dagen na wijziging kunt u ons kennis geven van uw weigering van deze wijzigingen. In dat geval zal deze overeenkomst en dus uw recht om onze diensten te gebruiken na afloop van de periode van 10 dagen eindigen.
Moderatie zal gebeuren onder verantwoordelijkheid van de gebruikers zelf. De huidige moderator van een of meerdere private (en in sommige gevallen publieke) fora kan uit eigen initiatief zijn/haar rol overdragen naar een andere gebruiker van een zelfde gebruikersgroep. Disputen rond de rol van moderator dienen via een finale beslissing in de algemene vergadering naar ons gecommuniceerd te wordend. Indien om een of andere reden de rol dient overgedragen te worden naar een andere gebruiker kan dit op eender welk moment en zonder mededeling gebeuren door quimmo.be.
Alle klachten dienen in eerste instantie opgelost te worden tussen de gebruikers van een gebruikersgroep. In extreme gevallen kan een klacht voorgelegd worden aan quimmo.be. Quimmo.be is in geen geval een bemiddelingskantoor voor klachten en kan kosten aanrekenen voor een dergelijke bemiddeling.

Privacy
 
Wij verzamelen persoonlijke gegevens in de eerste plaats om u een veilige, vlotte, efficiënte, en aangepaste ervaring te bieden. Quimmo.be zal daarbij handelen overeenkomstig de Wet bescherming persoonsgegevens. U gaat ermee akkoord dat wij uw persoonlijke gegevens kunnen bewaren en gebruiken:

 • om u de diensten en customer support te bieden die u wenst
 • om mogelijk verboden of illegale activiteiten te voorkomen en de naleving van onze gebruikersovereenkomst te verzekeren
 • om onze diensten, inhoud en reclame aan te passen, te verbeteren en af te stemmen op uw behoeften
 • om u op de hoogte te houden van onze diensten en van de diensten van onze verbonden vennootschappen, alsook van gerichte marketingcampagnes, aanpassingen van onze diensten en promotieacties op basis van uw voorkeuren
 • om informatie te vergelijken om de nauwkeurigheid ervan te controleren en deze te verifiëren bij derden
 • voor interne statistische doeleinden
 • voor marketingdoeleinden (redactionele initiatieven, marktstudies, acties, gepersonaliseerde informatie- en promotiecampagnes i.v.m onze producten en diensten
 • ter optimalisatie en veiligheid van onze diensten kunnen wij "cookies"  gebruiken.
 • Quimmo.be neemt de nodige maatregelen om toegang tot het private gedeelte van elk gebouw te beveiligen tegen onbevoegde toegang. Quimmo.be kan echter niet verantwoordelijk gesteld worden indien derden zich, op welke manier dan ook, toegang weten te verschaffen tot zones waar zij geen recht op hebben. De gebruiker wordt aangeraden nooit private en gevoelige informatie, zoals bankrekening- of kredietkaartinformatie, op de site te plaatsen en zelfs niet via private berichten aan andere gebruikers te communiceren.
 • Elke private zone is enkel toegankelijk voor geregistreerde gebruikers van een gebouw. De medewerkers van quimmo.be hebben echter toegang tot het volledige systeem, inclusief de private gedeelten, met het oog op het analyseren van gebruik,  het verbeteren van de site, het volgen van tendenzen, het reageren op misbruik, enz. De aldus verkregen informatie kan voor de doeleinden van quimmo.be gebruikt worden, echter steeds in een anonieme vorm, tenzij na uw toestemming.

Quimmo.be is gerechtigd persoonsgegevens van de gebruiker aan politie en/of justitie te verstrekken in het kader van een onderzoek naar strafbare feiten.

De gebruiker zal bij de uitvoering van de gebruikersovereenkomst en tegenover derden in verband met gebruikte functionaliteiten op de website(s) van Quimmo.be handelen overeenkomstig de Wet bescherming persoonsgegevens.
Quimmo.be is in elk geval nooit aansprakelijk voor het gebruik dat derden van uw gegevens maken. Zo kan quimmo.be of gerelateerde sites links bevatten naar sites van derden of reclame-boodschappen van derden-adverteerders, waar uw persoonsgegevens worden verzameld door deze derden. Deze verzameling en verwerking van gegevens valt niet onder de verantwoordelijkheid van quimmo.be, doch onder de aansprakelijkheid van de desbetreffende adverteerder of beheerder van de site in kwestie waarnaar u zich begeeft.

Elke gebruiker die dat wenst kan zijn geregistreerde gegevens raadplegen en wijzigingen.
 
Algemeen

De diensten genoemd in deze overeenkomst worden geleverd door quimmo.be in oprichting.

In het geval dat een of meer modaliteiten die in de Gebruikersovereenkomst staan door een gerechtelijke beslissing beschouwd zouden worden als illegaal, nietig of niet toepasselijk, dan zullen de andere bepalingen van de Gebruikersovereenkomst van kracht blijven. U gaat ermee akkoord dat de rechten en plichten ontstaan uit deze Gebruikersovereenkomst alsook uit alle documenten die er bij verwijzing in opgenomen zijn, vrij en van rechtswege door quimmo.be kunnen worden overgedragen in geval van fusie of overname of andere gebeurtenis. De titels van de verschillende secties in deze Gebruikersovereenkomst zijn louter indicatief en geven niet noodzakelijk een precieze aanduiding van de inhoud van de artikels waarnaar ze verwijzen. Indien wij nalaten te handelen met betrekking tot een schending door uzelf of door anderen van deze overeenkomst, doen wij niet automatisch afstand van ons recht om te handelen met betrekking tot latere of soortgelijke schendingen. quimmo.be keurt de op onze sites verrichte transacties niet goed noch valideert deze, en u bent als enige aansprakelijk voor wat de rechtmatigheid betreft van uw handelingen. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid verbonden met een eventuele gevaarlijkheid of gebrekkigheid van de op de site gebruikte functionaliteiten die uw gezondheid of uw lichamelijke integriteit kunnen aantasten. Hetgeen geregeld is in de artikelen met titel: Kosten, Uw gegevens, Vrijwaring, Licentie, Toegang en verstoring, Beperking van aansprakelijkheid, Bescherming en Toepasselijk recht, Algemeen blijft voortbestaan na het beëindigen of verstrijken van deze overeenkomst.
Deze Gebruikersovereenkomst, vergezeld van de bij verwijzing opgenomen documenten en beleidsregels, vormen de volledige overeenkomst tussen partijen.
v0.8 dd 20100920